Julia Stemberger – Termine 2020

03.10.20

Anif Haus der Kultur www.anifkultur.at „Aphrodite“

Julia Stemberger – Termine 2021

04.02.21

05.02.21

06.02.21

25.02.21

26.02.21

12.06.21

Stockerau Lenautheater „Aphrodite“

St. Christophen Theaterei www.theaterei.at